cảm động đến ứa nước mắt
câu, diễn đạt
1.ほろりとする​​

Thảo luận, đóng góp