cảm giác buồn bực
câu, diễn đạt
1.おかん 「悪感」 [ÁC CẢM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
CẢMカン