cảm giác thoáng qua
câu, diễn đạt
1.フリッカー​​

Thảo luận, đóng góp