cảm giác về ánh sáng
danh từ
1.こうかく 「光覚」 [QUANG GIÁC]​​
câu, diễn đạt
2.こうかく 「光覚」 [QUANG GIÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁCカク
QUANGコウ