cảm hóa
1.かんか 「感化」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÓAカ、ケ
CẢMカン