cam kết bí mật
câu, diễn đạt
1.ないやく 「内約」 [NỘI ƯỚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
ƯỚCヤク