cấm rẽ phải!
câu, diễn đạt
1.うせつきんし 「右折禁止」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỮUウ、ユウ
CHỈ
TRIẾTセツ
CẤMキン