cảm thán
danh từ
1.かんたん 「感嘆」​​
động từ
2.かんたん 「感嘆する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁNタン
CẢMカン