cảm thấy khó chịu
câu, diễn đạt
1.むかつく​​

Thảo luận, đóng góp