cảm thấy khó xử
câu, diễn đạt
1.てれながら​​

Thảo luận, đóng góp