cảm thấy thất vọng
danh từ
1.くさくさ​​
câu, diễn đạt
2.くさくさ​​

Thảo luận, đóng góp