cảm thụ
danh từ
1.きみ 「気味」 [KHÍ VỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍキ、ケ
VỊ