cầm thú
tính từ
1.ひとでなし 「人で無し」 [NHÂN VÔ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
NHÂNジン、ニン