cảm tình Đảng
danh từ
1.シンパ​​

Thảo luận, đóng góp