cân có vạch đo
câu, diễn đạt
1.スケール​​

Thảo luận, đóng góp