cần khởi động ô tô
câu, diễn đạt
1.シャフト​​

Thảo luận, đóng góp