căn nhà nông thôn
câu, diễn đạt
1.でんか 「田家」 [ĐIỀN GIA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỀNデン
GIAカ、ケ