cản quang
danh từ
1.フォトレジスト​​

Thảo luận, đóng góp