càng...càng...
1.・・・すれば・・・するほど​​

Thảo luận, đóng góp