cảng cho thuyền buồm đơn
câu, diễn đạt
1.ヨットハーバー​​

Thảo luận, đóng góp