cảng đóng
1.ふかいこう 「不開港」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
KHAIカイ
CẢNGコウ