cành cạch
phó từ
1.がちがち​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cành cạch

1. kêu cành cạch
ガチガチ鳴らす
2. phát ra tiếng cành cạch
ガチガチと音を立てる