cánh cửa
danh từ
1.と 「戸」 [HỘ]​​
2.ドア​​
3.とびら 「扉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
PHI