cảnh đoạn trường
câu, diễn đạt
1.あいかん 「哀感」 [AI CẢM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẢMカン
AIアイ