cảnh nghèo túng
danh từ
1.ひんかん 「貧寒」 [BẦN HÀN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNカン
BẦNヒン、ビン