cánh sát đặc biệt
1.とくべつけいさつ 「特別警察」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
CẢNHケイ
BIỆTベツ
SÁTサツ