canh thân
danh từ
1.こうしん 「庚申」 [CANH THÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
CANHコウ