cảnh trên sân khấu hay phim
câu, diễn đạt
1.シーン​​

Thảo luận, đóng góp