cao ngất
tính từ
1.ていてい 「亭亭」 [ĐÌNH ĐÌNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÌNHテイ、チン