cao răng
danh từ
1.しせき 「歯石」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XỈ
THẠCHセキ、シャク、コク