cao su isoprene
câu, diễn đạt
1.イソプレンゴム​​

Thảo luận, đóng góp