cao su lưu hóa
câu, diễn đạt
1.バルカンラバー​​

Thảo luận, đóng góp