cao và gầy
câu, diễn đạt
1.ひょろりと​​

Thảo luận, đóng góp