cặp đeo lưng để đựng đồ dùng học tập
câu, diễn đạt
1.ランドセル​​

Thảo luận, đóng góp