cặp đựng tài liệu
câu, diễn đạt
1.ポートフォリオ​​

Thảo luận, đóng góp