cất trữ
danh từ
1.くら 「蔵」 [TÁNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÁNGゾウ、ソウ