cậu ấy
1.あいつ 「彼奴」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỈ