cầu chúa phù hộ!
câu, diễn đạt
1.したり​​

Thảo luận, đóng góp