câu chuyện khoác lác
câu, diễn đạt
1.てんぐばなし 「天狗話」 [THIÊN ? THOẠI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
THOẠI