cáu giận
động từ
1.かっか​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cáu giận

1. đỏ mặt vì bất bình, tức giận, cáu giận
腹を立ててかっかしている