câu kết thúc
danh từ
1.きり 「切り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ