cầu là
danh từ
1.アイロンだい 「アイロン台」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cầu là

1. Tôi có thể mượn bàn là và cầu là để ủi quần áo của bạn được không?
アイロンとアイロン台を借りることはできますか
2. Tôi muốn mượn bàn là và cầu là để ủi quần áo
アイロンとアイロン台を使いたいのですが

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ