câu lạc bộ báo chí
câu, diễn đạt
1.プレスクラブ​​

Thảo luận, đóng góp