câu lạc bộ điện thoại
câu, diễn đạt
1.テレクラ​​

Thảo luận, đóng góp