cầu môn
danh từ
1.ゴール​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cầu môn

1. chạm vào cầu môn
タッチ・イン・ゴール