cấu tạo vải
câu, diễn đạt
1.テックス​​
danh từ
2.テクスチャ​​

Thảo luận, đóng góp