cầu thị
danh từ
1.こうがく 「好学」 [HẢO HỌC]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cầu thị

1. có tinh thần ham mê học hỏi (tinh thần cầu thị)
好学心
2. người thích học (ham mê học hỏi, thích học hỏi, có tinh thần cầu thị)
好学の士

Kanji liên quan

HỌCガク
HẢOコウ