câu thơ
1.しく 「詩句」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THI