câu trả lời lấy lệ
câu, diễn đạt
1.なまへんじ 「生返事」 [SINH PHẢN SỰ]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ câu trả lời lấy lệ

1. Đưa ra câu trả lời nửa vời
生返事をする

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
PHẢNヘン
SINHセイ、ショウ