câu văn ngắn để thu hút mọi người trong tờ quảng cáo
danh từ
1.キャッチフレーズ​​
câu, diễn đạt
2.キャッチフレーズ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ câu văn ngắn để thu hút mọi người trong tờ quảng cáo

1. Bị đẩy xuống bên dưới khẩu hiệu để thu hút khách hàng
キャッチフレーズの下で推進される
2. Đọc câu văn ngắn để thu hút mọi người trong tờ quảng cáo đã được in ra ~
〜に印刷されたキャッチフレーズを読む
3. khẩu hiệu dể thu hút mọi người mà các phương tiện thông tin hay sử dụng
マスコミが使うキャッチフレーズ